Praktijk De Tuinkamer
Zicht op leven

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Praktijk De Tuinkamer
Praktijk De Tuinkamer
Anne Marie Westerduin

Praktijkadres:
Palweg 7
8081 RR Elburg

KvK 9106 3922

Algemeen
Voor een goede behandeling is het nodig dat de therapeut, een dossier aanlegt. Hierin staan uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de (evt. eerder) uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en/of die Praktijk De Tuinkamer, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijv. de huisarts.
Praktijk De Tuinkamer gaat zorgvuldig met deze gegevens om en vindt uw privacy heel belangrijk. Ik zorg ervoor dat er geen onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarbij voldoe ik aan de regels zoals die zijn vastgelegd in onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsverenigingen. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik met uw gegevens doe.

De plichten van Praktijk De Tuinkamer
Praktijk De Tuinkamer is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Dat betekent dat:
• Ik uw gegevens alleen voor specifieke doeleinden verzamel:
o Zorgverlening;
o Doelmatig beheer en beleid, zoals financiële administratie;
o Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig elektronisch en op papier bewaard.
• Praktijk De Tuinkamer heeft beroepsgeheim om vertrouwelijk om te
gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische persoonsgegevens is dit 20 jaar.

Uw rechten als cliënt
U hebt de volgende rechten:
• Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en het recht op inzage
en afschrift van die gegevens.
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens.
• Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de
gegevens mogelijk onjuist zijn.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
U kunt het Praktijk De Tuinkamer schriftelijk laten weten als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Het delen van uw gegevens
De gegevens uit uw dossier worden door Praktijk De Tuinkamer gebruikt voor de behandeling, maar kunnen daarnaast ook nog gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Door een andere hulpverlener/therapeut tijdens afwezigheid van uw eigen therapeut. Dit gebeurt  alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, zoals supervisie of intervisie.
- Voor de financiële administratie en de cliënten registratie. Om uw privacy ook hierin te waarborgen heeft Praktijk De Tuinkamer verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de partijen die dit doen.
Praktijk De Tuinkamer zal gegevens die door de klant verstrekt worden altijd met toestemming van de betrokkene doorgeven aan derden. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Uitwisseling gegevens
Praktijk De Tuinkamer wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante persoonsgegevens uit via beveiligde email,  per post of telefoon. Mocht u via de App en/of email vertrouwelijke persoonsgegevens delen met Praktijk De Tuinkamer, dan valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren. Het gaat om de volgende gegevens:
• Naam, adres en woonplaats
• Geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling (bijv. ‘intake’ of ‘therapiegesprek’)
• De kosten van het consult

Cameratoezicht
Praktijk De Tuinkamer maakt gebruik van cameratoezicht. Deze camera bevindt zich buiten bij het looppad. Dit is noodzakelijk voor de bescherming van cliënten en de zorgverlener. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De camerabeelden worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, ten hoogste 28 dagen. U heeft het recht om deze gegevens in te zien, het recht om vergeten te worden, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens. U kunt het Praktijk De Tuinkamer schriftelijk laten weten als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Wijziging privacyverklaring
Praktijk De Tuinkamer kan de privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Praktijk De Tuinkamer gepubliceerd. Het is verstandig om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met de eventuele wijzigingen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Praktijk De Tuinkamer gaat hierover graag met u in gesprek. Een klacht wil Praktijk De Tuinkamer graag naar tevredenheid oplossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de klachtenfunctionaris van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).